د فابریکې سفر

LINGCHEN-factory

د LINGCHEN فابریکه

Showroom

شو روم

Production-Area-1

د تولید ساحه-1

Production-Area-2

د تولید ساحه-2

Production-Area-3

د تولید ساحه-3

Production-Area-4

د تولید ساحه-4

Inspection-Area

د تفتیش ساحه

Packing-Area

د بسته بندۍ ساحه