پروژه

د غاښونو څوکۍ

د غاښونو څوکۍ 2018 عراق XXX پوهنتون 48 سیټونه

د غاښونو څوکۍ 2019 اکوادور 45 سیټونه

د غاښونو څوکۍ 2019 عراق ABC پوهنتون 75 سیټونه

د غاښونو څوکۍ 2021 یمن ABC پوهنتون 32 سیټونه

د غاښونو سمیلیټر

د غاښونو سمیلیټر 2019 عراق ABC پوهنتون

د پورټ ایبل ایکس رے

د پورټ ایبل ایکس-ray2020 XXX 100sets

مایکروسکوپ III

مایکروسکوپ III 2020 XXX 30sets